Pravidla soutěží Flow-nutrition

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE


I. Obecná ustanovení
 
1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku nebo Instagramu odpověď na soutěžní otázku.

2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost BRAINIO s.r.o, se sídlem v Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha, IČ: 05939721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 68962 (dále jen „organizátor“).

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké a osoby, jež se podílely na tvorbě soutěže či soutěžního videa, otázky, či obrázku.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy
odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

8. Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Meta je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Meta.

9. Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Instagram je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

II.  Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto
zákona. Souhlas ke zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

1. Soutěž probíhá na Facebookové a/nebo Instagramové stránce Flow Nutrition. Účastníci se zapojují do soutěže zodpovězením soutěžní otázky v komentáři soutěžního příspěvku a současně také označením stránky Flow Nutrition pomocí tlačítka “Tohle se mi líbí”. Účastníci se na Facebooku zapojují do soutěže zodpovězením soutěžní otázky v komentáři soutěžního příspěvku a současně také označením stránky Flow Nutrition pomocí tlačítka “To se mi líbí”. Na Instagramu pak prostřednictvím komentářů pod příspěvek v kombinaci s kliknutím na tlačítko „sledovat“ na firemním profilu flownutrition_cz.

2. Soutěž bude probíhat v intervalech, které budou blíže specifikovány v soutěžním příspěvku. Soutěž bude ukončena vždy v předem stanovený den. Odpovědi na základní soutěžní otázku vložené po tomto datu nebudou zahrnuty do soutěže.

3. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor správnou odpověď či odpověď blížící se nejvíce pravdě. Pokud se v okamžiku ukončení soutěže sejde více správných odpovědí, organizátor položí daným účastníkům další doplňující otázku či otázky. Vyhrává soutěžící, který i v tomto případě odpoví správně či se jeho odpověď bude nejvíce blížit pravdě. Pokud i na doplňující otázky odpoví více účastníků správně, vyhrává účastník, který jako první odpověděl správně na
první soutěžní otázku. Pokud se jedná o otázku, na kterou neexistuje jednoznačně správná odpověď, či o jiný soutěžní úkol, je výherce vybrán náhodným losem.

4. V případě, že se sejde více správných odpovědí, v den následující po ukončení položí organizátor těmto účastníkům další doplňující otázku. Od okamžiku položení doplňující otázky bude soutěž prodloužena o 24 hodin, během kterých mají účastníci možnost odpovědět. Po uplynutí 24 hodin od položení doplňující otázky, budou oznámeni výherci. V případě, že účastník doplňující otázku nezodpoví do stanoveného času, je ze soutěže vyloučen.

IV. Výhry, jejich předání a podmínky s tím spojené

1. Výhry v soutěži jsou vždy stanoveny přímo v soutěžním příspěvku. 

2. Všichni výherci budou informováni o výhře na facebookových stránkách či
instagramovém profilu Flow Nutrition/flownutrition_cz.

3. Výhry budou výhercům zaslány dohodnutou přepravní službou.

4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. 

V. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání na webových stránkách www.flow-nutrition.cz